Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
SEKCJA A 250,495 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
SEKCJA B 3,788 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
SEKCJA C 276,985 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
SEKCJA D 8,281 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
SEKCJA E 11,553 DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
SEKCJA F 383,689 BUDOWNICTWO
SEKCJA G 769,032 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
SEKCJA H 160,475 TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
SEKCJA I 90,177 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
SEKCJA J 98,318 INFORMACJA I KOMUNIKACJA
SEKCJA K 89,383 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
SEKCJA L 157,660 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
SEKCJA M 288,920 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
SEKCJA N 87,531 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
SEKCJA O 25,647 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SEKCJA P 86,742 EDUKACJA
SEKCJA Q 132,663 OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
SEKCJA R 47,474 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
SEKCJA S 197,222 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SEKCJA T 15 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
SEKCJA U 157 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE