Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
SEKCJA A 251,043 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
SEKCJA B 3,914 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
SEKCJA C 281,490 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
SEKCJA D 8,745 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
SEKCJA E 11,860 DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
SEKCJA F 393,677 BUDOWNICTWO
SEKCJA G 778,472 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
SEKCJA H 162,748 TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
SEKCJA I 91,616 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
SEKCJA J 101,480 INFORMACJA I KOMUNIKACJA
SEKCJA K 90,822 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
SEKCJA L 160,230 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
SEKCJA M 295,577 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
SEKCJA N 90,408 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
SEKCJA O 25,765 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SEKCJA P 87,515 EDUKACJA
SEKCJA Q 133,827 OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
SEKCJA R 47,938 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
SEKCJA S 198,381 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SEKCJA T 17 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
SEKCJA U 157 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE