Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
SEKCJA A 252,564 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
SEKCJA B 3,995 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
SEKCJA C 286,475 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
SEKCJA D 9,138 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
SEKCJA E 12,138 DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
SEKCJA F 399,877 BUDOWNICTWO
SEKCJA G 792,671 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
SEKCJA H 165,295 TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
SEKCJA I 93,244 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
SEKCJA J 104,196 INFORMACJA I KOMUNIKACJA
SEKCJA K 92,243 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
SEKCJA L 163,705 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
SEKCJA M 302,192 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
SEKCJA N 93,099 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
SEKCJA O 25,858 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SEKCJA P 88,402 EDUKACJA
SEKCJA Q 135,544 OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
SEKCJA R 48,546 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
SEKCJA S 202,169 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SEKCJA T 20 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
SEKCJA U 157 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE