Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
SEKCJA A 248,725 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
SEKCJA B 3,164 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
SEKCJA C 256,882 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
SEKCJA D 6,283 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
SEKCJA E 10,002 DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
SEKCJA F 329,244 BUDOWNICTWO
SEKCJA G 715,378 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
SEKCJA H 146,886 TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
SEKCJA I 84,677 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
SEKCJA J 86,547 INFORMACJA I KOMUNIKACJA
SEKCJA K 82,686 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
SEKCJA L 147,012 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
SEKCJA M 258,338 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
SEKCJA N 77,878 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
SEKCJA O 25,468 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SEKCJA P 84,251 EDUKACJA
SEKCJA Q 128,883 OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
SEKCJA R 45,542 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
SEKCJA S 184,982 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SEKCJA T 14 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
SEKCJA U 156 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE