Polska Klasyfikacja Działalności PKD - Baza firm według branż


Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Wyszukaj firmy po NIP, REGON lub PKD »
Nr PKD Ilość firm Nazwa PKD
SEKCJA A 250,351 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
SEKCJA B 3,752 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
SEKCJA C 276,138 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
SEKCJA D 8,123 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
SEKCJA E 11,473 DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
SEKCJA F 382,767 BUDOWNICTWO
SEKCJA G 767,068 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
SEKCJA H 160,005 TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
SEKCJA I 89,881 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
SEKCJA J 97,604 INFORMACJA I KOMUNIKACJA
SEKCJA K 89,067 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
SEKCJA L 157,010 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
SEKCJA M 287,472 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
SEKCJA N 86,993 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
SEKCJA O 25,642 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SEKCJA P 86,537 EDUKACJA
SEKCJA Q 132,405 OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
SEKCJA R 47,345 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
SEKCJA S 196,935 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
SEKCJA T 15 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
SEKCJA U 157 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE